منشور حقوق سالمندان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مــاده یــــک

حق زندگي

 • آزادي محل زندگي
 • خانواده و ديگر مداخله‌ كنندگان درمانگر بايد حق سالمند را در انتخاب محل زندگي رعايت نمايند
 • سالمند را بايد از خطرات احتمالي هر موقعيت آگاه كرد

 

مــاده دو

مناسب‌ سازي محيط زندگي با نيازهاي فرد سالمند

 • محيط زندگي سالمند بايد با نيازهاي خاص وي مطابقت داشته باشد
 • در صورت كاهش استقلال فرد سالمند به هر دليلي وي مي‌تواند در منزل دوم خويش تحت مراقبتهاي ويژه بخشهاي دولتي يا غيردولتي قرار گيرد.
 • ارتقاء كيفيت زندگي و آسايش جسم و روح سالمند بايد هدف نهايي پروژه خدمت‌رساني باشد.
 • برخورداري از فضاي خصوصي و اجتماعي ويژه سالمند مي‌بايست در مراكز درماني و توانبخشي مدنظر قرار گيرد.

 

مــاده ســـه

زندگي اجتماعي علي‌رغم محدوديت‌هاي مشاركت سالمند

 • آزادي عمل در برقراري ارتباط حق مسلم سالمند است
 • خدمات اجتماعي مي‌بايست با توجه به شرايط دوران سالمندي متناسب سازي شود
 • سالمندان بايد از حقوق فردي واجتماعي خود مطلع شوند

 

مــاده چـهار

حضور و نقش فعال اطرافيان

 • حفظ روابط اجتماعي با خانواده و دوستان حق طبيعي سالمندان است
 • تقويت نقش مهم خانواده در ارائه حمايت‌هاي اجتماعي مي‌بايست مدنظر قرار گيرد
 • در صورت عدم وجود نزديكان حمايت گر اين نقش به عهده مراكز توانبخشي و درماني سالمندان و داوطلبان مي‌باشد

 

مــاده پـــنج

درآمد و دارايي

 • سالمند مالك تمامي درآمدها و دارايي‌هاي خود مي‌باشد
 • دارايي فرد سالمند در صورت وابستگي رواني و جسمي وي از سوي قانون مورد محافظت قرار گيرد
 • در صورتي كه درآمد و توانايي مالي سالمند كفايت رفع نيازهاي او را نكند بايد از حمايت رفاهي قانوني بهره‌مند شود

 

مــاده شـــش

ارج نهادن به فعاليتهاي سالمند

 • حفظ و نگهداري تواناييهاي انجام فعاليتها تا حد امكان
 • سالمندان با سطح شناختي پايين نيز نياز به ابراز وجود دارند
 • مشاركت فعال سالمندان از احساس پوچي و بي‌ارزشي آنان پيشگيري مي‌كند

 

مــاده هــفت

آزادي انجام فعاليتهاي مذهبي

 • مراكز خاص سالمندان بايد محلي براي اداي مراسم مذهبي داشته باشد
 • حفظ و تكريم سالمند با هر دين و مذهب
 • رعايت و حفظ اصول مذهبي مورد قبول فرد سالمند

 

مــاده هــشت

حفظ استقلال سالمند

 • پيشگيري از وابستگي سالمند توسط مراكز سالمندي و خانواده حق مسلم اوست
 • خانواده و مراكز سالمندي بايد مجهز به دستورالعمل‌هاي پيشگيري از وابستگي جسمي و رواني سالمندان باشند

 

ماده نــــه

حق بهره‌مندي از مراقبت

 • سالمند مثل هر گروه سني ديگر بايد دسترسي به مراقبت‌هاي خاص داشته باشد كه اين مراقبت شامل تمامي خدمات پزشكي و توانبخشي لازم مي‌باشد
 • تجهيز مؤسسات توانبخشي و بيمارستانها با نيازهاي خاص سالمند از وظايف دولت است

 

ماده ده

حق بهره‌مندي از مراقبين آموزش ديده

 • وجود آموزش خاص در رشته سالمندشناسي و طب سالمندي براي مراقبين اساسي است
 • بهره‌مندي تمامي پرسنل مراقب از حمايتهاي رواني در مراكز سالمندي

 

ماده یـــازده

رعايت شرايط جسمي و روحي در مراحل آخر زندگي سالمند

 • مراقبت دقيق از دردهاي جسمي و تأملات روحي در مراحل آخر زندگي سالمند و حمايت از خانواده وي وظيفه نظام‌هاي حمايتي است
 • تمامي مراقبين بايد از اصول ارتباطي در مورد مراحل آخر زندگي و مرگ سالمند مطلع باشند
آدرس : خیابان شریعتی،خیابان ظفر،،خیابان فرید افشار،خیابان آرش شرقی،خیابان دلیری،کوی فرهنگ،شماره 9
شماره مدیریت: 22004188-22008226
تلفکس:22640988
کلیه حقوق این سایت متعلق به طلیعه مهرمی باشد.
طراحی و پیاده سازیماهان تکنولوژی

Search